...

"வாழ்க வளமுடன்"

20 நவம்பர், 2010

தமிழ் மூலிகை அருஞ்சொற்பொருள் !

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
தமிழ் மூலிகை அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL HERB GLOSSARY
*A - வரிசை


ABELMOSCHUS ESCULENTUS - வெண்டை


ABELMOSCHUS MOSCHATUS - கந்துகஸ்தூரி


ABIES WEEBBIANA - தாலிசப்பத்திரி


ABRUS FRUITILOCULUS - வெண்குந்திரி, விடதரி


ABRUS PRECATORIUS - குண்றிமணி


ABULITUM INDICUM - துத்தி


ACACIA ARABICA - கருவெல்லம்


ACACIA CONCUNA - சீக்காய், சீயக்காய்


ACACIA PENNATA - காட்டுசிகை, இந்து


ACACIA POLYACANTHAPOLYCANTHA - சிலையுஞ்சில்


ACALYPHA INDICA - குப்பைமேனி


ACALYPHA PANICULATA - குப்பைமேனி


ACHYRANTHES ASPERA - நாயுருவி


ACORUS CALAMUS - வசம்பு


ADATHODA TRANQUEBARIENSIS - தவசு முருங்கை


ADENAN THERA PAVONIA - மஞ்சாடி, ஆனைக்குன்றுமணி


AEGLE MARMELOS - வில்வம்


AGAVE AMERICANA - ஆனைக் கற்றாழை, யானைக் கற்றாழை


AGAVE SISALANA - கதலை


AILANTHUS EXCELSA - பெருமரம், நாரு


ALANGIUM LAMARCKII - அழிஞ்சில்


ALANGIUM SALVIIFOLIUM - அழிஞ்சில்


ALBIZIA LEBBECK - வாகை


ALBIZIA ODORATISSIMA - கருவாகை


ALFALFA - குதிரைமசால்


ALOE BARBADENSIS - சீமை மூசம்பரம்


ALOE LITTORACIS - மூசம்பரம்


ALOE VERA - சோத்துக் கற்றாழை


ALONITUM HETEROPHYLLUM - அதிவிடயம்


ALTERNANTHERA SESSILIS - பொன்னாங்கண்ணி


ALPINIA GALANGA - அரத்தை


AMARANTHUS SPINOSUS - முள்ளுக்கீரை


AMARANTHUS TRICOLOUR - அரைக்கீரை


AMMNIA VESICATORIUS - நீர்மேல் நெருப்பு


AMOMUM SUBLATUM - பெரிய ஏலக்கி


AMORPHOPHALLUS SYLVATICUS - காட்டுச்சேனை


ANACORDIUM OCCIDENTALE - முந்திரி


ANETHUM SOWA - சதகுப்பை


ANIMATED OATS - (காட்டுக்) காடைக்கண்ணி


ANISOCHILUS CARNOSUM - கர்ப்பூரவள்ளி


ANISOMELES MALABARICA - பேய்மிரட்டி


ANNONA SQUAMOSA - சீத்தா


APONOGETON NATANS - கொட்டிக்கிழங்கு


AQUILARIA AGALLOCHA - அகில், காகதுண்டம்


ARISTIDA SETACEA - துடைப்பம்


ARISTOLOCHIA BRACTIATA - ஆடுதீண்டாப்பாளை


ARUM LYRATUM - கொண்டை ராகிசு


ARUM OOLOCASIA - சேம்பு


ASPARAGUS RACEMOSUS - தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு


ASYSTASIS GANGETICA - நறுஞ்சுவைக் கீரை


ATALANTIA MONOPHYLLA - காட்டு எலுமிச்சை


AVENA SATIVA - (சீமைக்) காடைக்கண்ணி


AVENA STERILLIS - (காட்டுக்) காடைக்கண்ணி


AUDIOGRAPHUS PANICULATA - நிலவேம்பு


AZADIRACTA INDICA - வெம்பு


AZIMA TETRACANTHA - முட்சங்கான்

***

*B - வரிசை*


BAMBUSA ARUNDINACEA - மூங்கிலிரிசி


BARINGTONIA ACUTANGULA - செங்கதப்பு


BARINGTONIA RACEMOSA - சமுத்திரப் பழம்


BARLENIA PRIONTIS - செம்முல்லி, காட்டுகானா


BARLERIA CRISTATA - செம்முள்ளி


BASELLA ALBA - பசளைக் கீரை


BASELLA RUBRA - கொடிப்பசளைக் கீரை


BAUHINIA TOMENTOSA - இறுவாட்சி


BERBERIS ARISTATA - மரமஞ்சள்


BIXA ORELLANA - வருகமஞ்சள், மந்திரவஞ்சி


BLUMEA LACERA - காட்டுமுள்ளங்கி


BOERHAVIA DIFFUSA - மூக்குரட்டை


BORASSUS FLABELLIFER - பனை


BOVERHEAVIA REPEN - மூக்கரத்தைக் கீரை


BROYONIA LACINIOSA - ஐவிரலி


BUCHANANIA AXILLARIS - புளிமா


BULLETWOOD - மகிலா மரம்


BUREA FRONDOSA - பலசு

***

*C - வரிசை*


CAESALINA PULCHERRIMA - மயில்கொன்றை


CALABA FRUITCOSA - விழுந்தி


CALAMUS ROTANG - பிறப்பான் கிழங்கு


CALCULUS BOVIS - கோரோசனை


CALOTROPIS GIGANTEA - எருக்கன், அருக்கன், ஆள்மிரட்டி


CAMMELINA BENGHALENSIS - கானாம்வாழை


CANNABIS SATIVA - கஞ்சா, ஆநந்தமூலம்


CANTHIUM PARVIFOLIUM - சிறுக்காரை


CAPPARIS BREVISPINA - ஆதந்தை


CAPPARIS HORRIDA - ஆதொண்டை


CAPPARIS ZEYLANICA - சுடுத்தொரட்டி


CAPSIUM ANNUM - மிளகாய்


CAPSIUM MINIMUM ROCH. - சீமை மிளகாய்


CARALLUMMA UMBELLATA - கல்முளையான்


CARDIOSPERMUM HALICACABUM - முடக்கற்றான்


CARMONA RETUSA - குரங்கு வெற்றிலை, குருவிச்சிப்பழம்


CARRISSA CARANDAS - களா, கிளா


CARRISSA SPINARUM - சிறுக்களா


CARUM ROXBURGHIANUM - ஓமம்


CASSIA ALATA - சீமையகத்தி


CASSIA ANCEOLATA - நிலாவாரை


CASSIA AUGUSTIFOLIA - நாட்டு நிலவாகை


CASSIA AURICULATA - ஆவாரை


CASSIA FISTULA - சிறுக்கொன்றை


CASSIA TORA - தகரை


CATHARANTHUS ROSEUS - நித்தியகல்யாணி


CENTELLA ASIATICA - வல்லாரை


CEPPARIS ZEYLANICA - ஆதொண்டை


CHESTNUT - கஷ்கொட்டை


CINNAMOMIUM MACROCARPUM - பெரிய லவங்கப்பட்டை


CISSUS QUADRANGULARIS - பிரண்டை


CISSUS REPENS - செம்பிரண்டை


CITRON - கடார நாரத்தை


CITRUS ACIDA - எளிமிச்சை


CITRUS MEDICA - கடார நாரத்தை


CITRULLUS COLOCYNTHIS - ஆற்றுத்தும்மட்டி


CLEMONE GYRANDRA - நிலவேளை


CLEMONE VISCOVA - வேளை


CLEOME VISCOZA - நாய்க்கடுகு


CLERODENDRON INERME - சங்கம் குப்பி


CLERODENDRON PHLOMOIDES - தழுதாரை


CLERODENDRON SERRATUM - கண்டுபரங்கி


CLERODENDRON PHLOMOIDES - தழுதாரை


CLIMBING YLANG YLANG - கருமுகை


CLOVER - சீமை மசால்


CLITORIA TERTATEA - கண்ணிக்கொடி


COCCINIA GRANDIS - கோவை


COCCULUS HIRSUTUS - காட்டுக்கொடி


COCUS NUCIFERA - தென்னை


COLEUS AROMATICOS - கற்பூரவல்லி


COLEUS FORSKOHLII - மருந்துகூர்க்கன்


COLOCASIA HIMALENSIS - சாமைக்கிழங்கு


COPORIS ZEYLANICA - ஆதண்டம்


CORDIA DICHOTOMA - நறுவிலி, மூக்குச்சளிப் பழம்


COROLLO CARTUS - ஆகாயக் கருடன்


CORYPHA - குடைப்பனை


CUCUMIS MELO UTILISSIMUS - முள்வெள்ளரி


CUCUMIS MELO VAR. MELO - சுக்கங்காய்


CURCULIGO ORCHIODES - குறத்தி நிலப்பனை


CURCUMA AROMATICA - கஸ்தூரி மஞ்சள், கத்தூரி மஞ்சள்


CURCUMA LONGA - மஞ்சள்


CUSCUTTA - கஷ்கொட்டை


CYCLOMEN EUROPEUM - சீமை மீன்கொல்லி


CYMBOPOGON CITRATUS - எலுமிச்சைப்புல்


CYNODON DACTYLON - அருகம்புல்


CYPERUS ROTUNDUS - கோரைக்கிழங்கு

***

*D - வரிசை*


DANDELION - சீமைக் காட்டுமுள்ளங்கி


DATURA METEL - ஊமத்தை


DECALEPIS HAMILTONII - மாகாளிக்கிழங்கு


DELONIX ELATA - வாத நாராயணன்


DESMODIUM GANGETICUM - மூவிலை


DIASCOREA PURPUREA - செவ்வள்ளிக் கொடி


DITA BARK - எழிலைப்படை


DIOSPYROS EBENUM - கருங்காலி


DIOSPYROS EMBRYOPYERIS - தும்பிலிக்காய்


DIOSPYROS FERREA - இறும்பிலி


DIOSPYROS MELANOXYLON - தும்பிலி


DIOSPYROS PEREGRINA - பனிச்சை


DOG MUSTARD - வேளை

***

*E - வரிசை*


ECLIPTA PROSTRATA ROXB. - கரிசலாங்கண்ணி, வெள்ளைக் கரிசாலை


ELUESIN CORORANA GAERTH - கேழ்வரகு


EMBELIA RIBES BURN. - வாய்விலங்கம்


ERYTHRINA INDICA - கல்யாண முருங்கை


EUGENIA JAMBOLANA - நாவல்கொட்டை


EULOPPIA CAMPESTRIS WALL - சாலமிசிரி


EUPHORBIA HETROPHYLLA - பால்பெருக்கி


EUPHORBIA HIRTA - சித்திரப்பாலாடை


EUPHORBIA LIGULARIA ROXB. - இலைக்கள்ளி


EUPHORBIA NIVULLIA LAM. - மண்செவிக்கள்ளி


EUPHORBIA THYMEFOLIA - அம்மன் பச்சரிசி


EUPHORBIA TIRUCALLI LINN. - கள்ளி


EVOLVOLUS ALSINODES - விஷ்னுக்கிரந்தி


EXECALIA AGALLICHA LINN. - தில்லி

***

*F - வரிசை *


FEVER NUT - சலிச்சிகை


FICUS BENGHALENSIS - ஆலம்


FICUS ELASTICA - சீமையால்


FICUS RACEMOSA - அத்தி


FLACOURTIA INDICA - சொத்தைக்களா


FLUGGEA VIROSA - வெட்புலா

***

*G - வரிசை *


GALENIA ASIATICA - உகாய்


GARDENIA RESINIFERA - கும்பிலி


GARNICIA CAMBOGIA - கொறுக்காய்ப்புளி


GARNICIA GUMMI-GUTTA - பனம்புளி


GARNICIA INDICA - முருகல்


GARNICIA SPINATA - கோகொட்டை


GARUGA PINNATA - ஆறுநெல்லி, கருவெம்பு


GAUZUMA ULMIFOLIA - தேங்காய்


GELORIUM ANGUSTIFLORA - வரித்தோல்


GENDURASA VULGARIS - கருநொச்சி


GINSENG - குணசிங்கி


GISEKIA PHARNACEOIDES - நாவமல்லிக் கீரை, மணலக் கீரை


GLOREOSA SUPERBA - கலப்பைக்கிழங்கு, கண்வலிக்கிழங்கு


GLYCOSMIS MAURITANIA - கொஞ்சி


GOTU KOTA - வல்லாரை


GOVERNOR'S PLUM - சொத்தைக்களா


GUM BENZOINE - தூபவர்க்கம்


GYMNEMA SYLVESTRE - அமுதுபுஷ்பம், சிறுகுறிஞ்சான்

***

*H - வரிசை *


HIBISCUS - செம்பருத்தி


HALARRHENA ANTIDYSENTERIA - குளப்பாலை, குடசப்பாலை


HEDYCHIUM SPICATUM - பூலங்கிழங்கு


HELICLERIS ISORA - வலம்பிரி


HELIOTROPIUM INDICUM - தேள் கொடுக்கி


HELIOTROPIUM KERALENSE - தேள் கட்டை


HEMIDESMUS INDICUS - நன்னாரி


HIBISCUS SURATTENSIS - புளிச்சைக்கீரை, காட்டுப்புளிச்சை


HIBISCUS VITIFOLIUS - மணித்துத்தி


HOLOSTEMMA ADA-KODIEN - பலைக்கீரை


HYBANTHUS ENNEASPERMUS - ஓரிதழ் தாமரை


HYDNOCARPUS ALPINA - ஆத்து சங்கலை


HYGROPHYLIA AURICULATA - நீர்முள்ளி

***

*I - வரிசை *


IMPALIENS BALASAMINE - காசித்துப்பை


INTERMEDLAR TREE - மகிலா மரம்


IODINIUM SUFFRUTICOSIUM - ஓரிதழ்த் தாமரை, சூரியகாந்தி


IPOMEA CARNEA - நெய்வேலி காட்டாமணக்கு


IPOMEA QUAMOCLIT - மயிர் மாணிக்கம்


IPOMEA SEPIARIA - தாலிக்கீரை

***

*J - வரிசை *


JANAKIA ARAYALPATHRA - அமிர்தபலா


JATROPHA GOSSIPIPHOLIA - முள்கத்திரி

***

*K - வரிசை *


KAEMPFERIA GALANGA - கச்சோளம்


KINGIODENDRON PINNATUM - மடையன் சாம்பிராணி


KIRAGANELIA LINEATA - நீர்ப்பாளை


KIRAGANELIA RETICULATA - புல்லந்தி


KNEMA ATTENUATA - சோரப் பத்திரி, சூரியப் பத்திரி

***

*L - வரிசை *


LAMPRACHAENIUM MICROCEPHALUM - பிரம்மதந்தி


LANTANA CAMARA - உன்னிச்செடி


LAWSONIA INERMIS - மருதாணி


LEMONGRASS - எலுமிச்சைப்புல்


LEPISANTHES TETRAPHYLLA - குகமதி


LEUCAS ASPERA - தும்பை


LIPPIA NODIFLORA - பொட்டுத்தலை


LONG LEAVED BARLERIA - கோல்மிதி


LOVE VINE - கஷ்கொட்டை


LUFFA ACUTANGULA - பெருபீர்க்கம்

***

*M - வரிசை*


MADHUCA LONGIFOLIA - நாட்டிலுப்பை


MADHUCA NERIIFOLIA - ஆத்து இலுப்பை


MALABAR GLORY LILY - கலப்பைக் கிழங்கு


MANILKARA HEXANDRA - கணுப்பலா, காட்டுப்பலா


MARSILIA - நீராரை


MARSILIA QUADRIFIDA - ஆரை


MEMECYLON TINCTORIUM - காயா


MEMECYLON UMBELLATUM - காசன்


MICHELIA CHAMPALA - செண்பகம்


MICHELIA NILAGIRICA - காட்டுச் செண்பகம், நீலகிரி செண்பகம்


MILLINGTONIA HORTENSIS - மர மல்லிகை


MIMUSOPS ELENGI - மகிழம்பூ


MORINDA LINCTOSA - நுணா, நுணவு


MORINGA CONCANENSIS - காட்டு முருங்கை


MUCUNA PRURIENS - பூனைக்காலி


MUKIA MADERASPATANA - முசுமுசுக்கை


MURRAYA KOENIGII - கருவேப்பிலை


MUSA SAPIENTUM - நவரை


MYRISTICA DACTYLOIDES - காட்டு ஜாதிக்காய், காக்காய் மூஞ்சி


MYRISTICA MALABARICA - பத்திரி


MYROXYLON BALSAMUM - சாம்பிராணி


MYRRH - வெள்ளைப்போளம்

***

*N - வரிசை*


NARDOSTATHYS GRANDIFLORA - ஜாதமாசி, ஜாதமஞ்சி


NERVILIA ARAGOANA - ஓரிலைத் தாமரை


NELUMBO NUCIFERA - தாமரை


NIGELLA SATIVA - கருஞ்சீரகம்


NILGIRIATHUS CILIATUS - சின்னக் குறிஞ்சி


NUX VOMICA - எட்டிமரம்


NOTHAPODYTES NIMMIONANA - அரளி, பெரும்புளகி


NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS - பவழமல்லிகை

***

*O - வரிசை*


OATS - காடைக்கண்ணி


OCHREINAUCLEA MISSIONIS - ஆத்து வஞ்சி, நீர் வஞ்சி


OCIMUM BASILICUM - திருநீற்றுப் பச்சிலை


OCIMUM TENUIFLORUM - துளசி


OPERCULINA TURPETHUM - சிவதை, பகந்திரை


OPUNTIA STRICTA VAR. DILLENII - சப்பாத்திக்கள்ளி


ORCHUS MASOULA - சாலாமிசிரி


ORMOCARPUM SENNOIDES - எலும்பொத்தி


OROXYLUM INDICUM - அச்சி


OXALIS CORNICULATA - புளியாரை

***

*P - வரிசை*


PALAQUIN ELLIPTICUM - காட்டிலுப்பை


PANDALUS ADORATTISIMUS - தாழை


PANICUM MILIACUM - பணிவரகு


PANICUM MILLIARE - சாமை


PAVETTA INDICA - பாவட்டை


PEARL MILLET - கம்பு


PEDALIUM MUREX - பெரு நெருஞ்சில், யானை நெருஞ்சில்


PERSEA MACRANTHA - கூலமாவு, கோலமாவு


PHOENIX LOUREIRII - சிறு ஈச்சன்


PHOENIX PUSSILA - தரை ஈச்சன்


PHYLANTHUS AMARUS - கீழாநெல்லி


PHYLANTHUS EMBLICA - நெல்லி


PHYLANTHUS FRATERNUS - கீழாநெல்லி


PHYLANTHUS RETINUS - மெலநெல்லி


PHYLANTHUS VIROSA - இருபுலை


PIAMELOMANIA AROMATICA - தீர்க்கந்தை


PIPER BARBERI - காட்டு மிளகு


PIPER LONGUM - ஆதிமருந்து, திப்பிலி


PIPER MULLESUA - காட்டுத் திப்பிலி


PIPER NIGRUM - குறுமிளகு


PITHECELLOBIUM DULCE - கொடுக்கப்புளி


PONGA PINNIATA - புங்கை


PONTEDERIA VAGINDIS - குவளை


PREMNA CORYMBOSA - கூழாமணிக்கீரை, முன்னை


PREMONTHES SONCHIFOLIA - சுவர்முள்ளங்கி


PSEUDARTHRIA VETTIVEROIDES - கறுவேர்


PSEUDARTHRIA VISCIDA - மூவிலை பச்சிலை


PSORALIA CORYLIFOLIA - கார்போக அரிசி


PTEROCARPUS SANTALINUS - செங்குங்குமம், சிவப்பு சந்தனம், சந்தன வெங்கை


PUERARIA TUBEROSA - கரிக்கும்மடி


PUNCTURE PLANT - நெறிஞ்சி


PURPLE MALLOW - ஒட்டத்தி

***

*R - வரிசை*


RAUVOLFIA SERPENTIA - சர்பகந்தி


RHAPHIDOPHORA PERTUSA - ஆனைப்பிரண்டை


RHUS SUCCEDENEA - கர்க்கடசிங்கி


RIBBER GOURD - பெருபீர்க்கம்


ROSARY PEA - குண்றிமணி


RYE - புல்லரிசி

***

*S - வரிசை*


SAGITTARIA OBTUSIBOLIA - குதிரைக் குளம்படி


SALACIA OBLONGA - பொங்கொரந்தி


SALVADORA PERSICA - உகாய்


SANTALUM ALBUM - சந்தனம்


SAPIUM INSIGNE - கருப்புச்சுடை


SARACA ASOKA - அசோக மரம்


SARACA DINDICA - அசோகம்


SARAVASTA ARISTAM - சடாமஞ்சில்


SARCOSTEMMA INTERMEDIUM - கொடிக்கள்ளி


SAUSUREA COSTUS - கொட்டம்


SAW PAMETTO - சீமைக்கதலை


SCINDAPUS OFFICINALIS - யானைத்திப்பிலி


SCOPARIA DULCIS - சர்க்கரை வெம்பு


SECALE CEREALE - புல்லரிசி


SECURINEGA LEUCOPYRUS - மட்புலந்தி, வெள்ளைப்புலா


SECURINEGA OBOVETA - வேப்புலந்தி


SECURINEGA VIROSA - புலா


SEHREBERA SWIENTENOIDES - மகாலிங்க மரம்


SEMECARPUS TRAVANCORICA - காட்டுச்செங்கொட்டை


SENNA AURICULATA - ஆவாரை


SESBANIA GRANDIFLORA - அகத்தி


SHOREA TUMBUGGAIA - தம்பகம்


SIDA ACUTA - வட்டத்திரிப்பி


SIRIS TREE - வாகை


SMILAX ZEYLANICA - காட்டுக்கொடி


SOLANUM ERIANTHUM - யானை சுண்டைக்காய்


SOLANUM INDICUM - முள்கத்திரி


SOLANUM NIGRUM - மனத்தக்காளி


SOLANUM TORVUM - சுண்டை(க்காய்)


SOLANUM TRILOBATHUM - தூதுவளை


SPREADING HOG WEED - மூக்கரத்தைக் கீரை


SPIRANTHES CALVA - ஆங்காரவள்ளி


SPONDIAS PINNATA - நரிமங்கை


SUREGADA ANGUSTIFLORA - படபட்டை


SWEET FLAG - வசம்பு


SWERTIA CHIRAYITA - சிரத்தைக்குச்சி


SWERTIA CORYMBOSA - சிரத்தை


STERCULIA FOETIDA - குதிரைப்பிடுக்கான்


STREBLUS ASPER - குட்டிப்பலா


STYRAX BENZOIN - மலக்காச் சாம்பிராணி


SWEET BROOM - சர்க்கரை வெம்பு


SYMPLOCOS RACEMOSA - வெள்ளிலாதி


SYZEGIUM CUMINA - நாவல்


SYZYGIUM JAMBOLANUM - நாவல் கொட்டை

***

*T - வரிசை*


TAMARANDUS INDICA - புளி(யான்)


TAXUS BUCATA - தாலிசபத்திரி


TERMINALIA ARJUNA - மருதமரம்


TERMINALIA BELERICA - தான்றிக்காய்


TERMINALIA CHEBULA - கடுக்காய்


THICK-LEAVED LAVENDER - கர்ப்பூரவள்ளி


TINOSPORA CARDIFOLIA - சீந்தில் கொடி


TINOSPORA SINENSIS - பேய் அமுது


TOOTHBRUSH TREE - உகாய்


TRAGIA BICOLOR - மலைச் செந்தத்தி


TRAGIA CANNABINA - தூரலோபம்


TRAGIA INVOLUCRATA - தூரப்பரிகம்


TRAGIA PLUKENETTI - சிறுகாஞ்சொரி


TRIANTHEMA ECANDRA - சத்திச்சாரணை


TREWIA NUDIFLORA - அத்தரசு, நாய்க்குமுளி


TRIANTHEMA ECANDRA - சத்திச்சாரணை


TRIANTHEMA PENTANDRA - சாரணை


TRIBULLUS TERRESTRIS - நெறிஞ்சி


TRICHOPUS ZEYLANICUS - ஆரோக்கியப் பச்சை


TRIGONELLA FOENUM - வெந்தையம்


TRIUMFETTA RHOMBOIDA - காட்டுவெண்டை

***

*U - வரிசை*


ULTERIA SALICIFOLIA - உத்லீர்


URENA LOBATA - ஒட்டத்தி

***

*V - வரிசை*


VATERIA INDICA - வெள்ளைக் குந்திரிகம்


VATERIA MACROCARPA - வெள்ளைப் பயின்


VERBACIFOLIUM SOLANUM - சுண்டை


VIGINEA INDICA - காட்டுவெங்காயம்


VITEX NEGUNDO - நொச்சி


VITIS LANATA - நரளை

***

*W - வரிசை*


WATER HYACINTH - ஆகாயத் தாமரை


WATER SHAMROCK - நீராரை


WATTAKARA VOLUBILIS - குரிஞ்சான்


WEDELIA CALENDULACEA - பொன்னிரைச்சி


WEDELIA CHINENSIS - மஞ்சள் கரிசாலி


WESTINDIAN LEMONGRASS - வாசனைப்புல்


WILD ASPARAGUS - சதவலி


WINTER CHERRY - அமுக்கரா


WITHANIA SOMNIFERA - அமுக்கரா, இருளிச்செவி, வராககர்ணி, இடிச்செவி


WOODFORDIA FRUTICOSA - வேலக்காய்

***

*X - வரிசை*


XYLIA AMERICANA - கலை, கடலிரஞ்சி


XYLIA XYLOCARPA - இருள்

***

*Y - வரிசை*


YELLOW SPIDER FLOWER - நாய்க்கடுகு


YLANG YLANG - மனோரஞ்சிதம்

***

*Z - வரிசை*


ZIZIPHUS JUJUBA - இலந்தை


ZIZIPHUS MAURITANIA - பல்லவப்பருனிச்செடி, முன்னதிமது


ZIZIPHUS NUMMULARIA - நரியிலந்தை, கொர்கொடி


ZIZIPHUS OENOPLIA - சூரைமுள்ளு


ZIZIPHUS RUGOSA - சூசை


ZIZIPHUS XYLOPHYRUS - முள்ளுத்துப்பை, கடல்சிரை


ZIZYPHUS RUGOSA LAM - துடரி


ZORNIA DIPHYLLA - சிறுபலதை***
thanks அன்புடன்
***


"வாழ்க வளமுடன்"

2 comments:

தமிழ் செல்வன் இரா சொன்னது…

அருமையான பதிவு நன்றி

prabhadamu சொன்னது…

/// தமிழ் செல்வன் கூறியது...
அருமையான பதிவு நன்றி

////


நன்றி நண்பாரே. உங்கள் வாழ்த்துக்கும் பாராட்டுக்கும் மிக்க நன்றி நண்பா.

:)

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "