...

"வாழ்க வளமுடன்"

25 ஜனவரி, 2011

வ‌ட‌மொழி யின் - த‌மிழ் விளக்கம் :)

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


தாய்த் த‌மிழைத் தூய்மை செய்வோம் :)

க‌ம்பார் க‌னிமொழி குப்புசாமி-

*

வ‌ட‌மொழி - த‌மிழ்

அத‌ம்செய்த‌து யானை – அழிவுசெய்த‌து யானை
அத‌ர்ம‌ம் செய்ய‌ற்க‌! – தீமை செய்ய‌ற்க‌!


அதிச‌ய‌மாய் இருக்கிற‌து – விய‌ப்பாய் இருக்கிற‌து
அதிப‌தியானான் – பெருந்த‌லைவ‌னானான்


அதிப‌ர் வ‌ந்தார் – த‌லைவ‌ர் வ‌ந்தார்
அதிர்ஷ்ட‌மாக‌க் கிடைத்த‌து – ந‌ல்வாய்ப்பாக‌க் கிடைத்த‌து
அதிர‌ச‌ம் வேண்டுமா? – ப‌ண்ணியார‌ம் வேண்டுமா?


அதிருப்தி த‌ந்த‌து – ம‌ன‌க்குறை த‌ந்த‌து
அதோக‌தி அடைந்தான் – கீழ்நிலை அடைந்தான்
அந்த‌ர‌ங்க‌மாக‌ப் பேசினான் – ச‌முக்க‌மாக‌ப் பேசினான்அந்த‌மில்லாத‌து அறிவு – முடிவில்லாத‌து அறிவு
அந்த‌ஸ்தைப் பார்ப்ப‌தில்லை – த‌ர‌த்தை பார்ப்ப‌தில்லை
அந்தாதிப் பாடல்க‌ள் – க‌டைமுத‌ல் பாட‌ல்க‌ள்
அந்திம‌க் கால‌ம்வ‌ரையில் – இறுதிக் கால‌ம்வ‌ரை


அந்நிய‌னாக‌ எண்ணாதே – வேற்றாளாக‌ எண்ணாதே
அநாதையாய்த் திரிகிறான் – எதிலியாய்த் திரிகிறான்
அநாம‌தேய‌ அறிக்கை – பெயர‌ற்ற‌ அறிக்கை
அநியாய‌மாக‌ப் பேசாதே! – நேர்மையின்றிப் பேசாதே!

அநீதி இழைக்காதே! – தீங்கு இழைக்காதே!


அப்பாவி ம‌க்க‌ள் – குற்ற‌ம‌ற்ற‌ ம‌க்க‌ள்
அப்பாவி அவ‌ன் – வெள்ளைம‌ன‌த்தான் அவ‌ன்
அப்பியாச‌ம் செய்தான் – ப‌யிற்சி செய்தான்
அப்பிராய‌ம் உண்டு – எண்ண‌ம் உண்டு
அப்பிராய‌ம் கூறினான் – க‌ருத்துக் கூறினான்அப்பிராணி இவ‌ன் – அறியாத‌வ‌ன் இவ‌ன்
அப‌க‌ரிக்காதே பொருளை – ப‌றிக்காதே, பொருளை
அப‌ச்சார‌மான‌ செய‌ல் – ம‌திப்ப‌ற்ற‌ செய‌ல‌து
அப‌த்த‌மாய்ப் பேசாதே – பொய்மொழி பேசாதே


அப‌ய‌ம் அளித்தான் – த‌ஞ்ச‌ம‌ளித்தான்
அப‌ராத‌ம் க‌ட்டினான் – த‌ண்ட‌ம் க‌ட்டினான்
அப‌ரிமித‌ விளைச்ச‌ல் – அள‌வில்லா விளைச்ச‌ல்
அப‌லைப் பெண்ண‌வ‌ள் – பேதைப் பெண்ண‌வ‌ள்
அபாய‌த்திற்குரிய‌ இட‌ம் – பேரிட‌ர்க்குரிய‌ இட‌ம்அபாய‌ம் வ‌ர‌லாம் – கேடு வ‌ர‌லாம்
அபாய‌த்திற்கு வ‌ழியாகும் – ஏத‌த்திற்கு வ‌ழியாகும்
அபாய‌ம் வ‌ருமா? – இட‌ர் வ‌ருமா?


அபார‌ வெற்றி – பெரு (நிலை) வெற்றி
அபார‌மான‌ விளையாட்டு – மிக‌ச்சிற‌ப்பான‌ விளையாட்டு
அபிந‌ய‌த்தோடு ஆடினாள் – ந‌ளிந‌ய‌த்தோடு ஆடினாள்
அபிப்பிராய‌ம் என்ன‌? – க‌ருத்து என்ன‌?


அபிப்பிராய‌ப்ப‌ட்டான் – விருப்ப‌ப்ப‌ட்டான்
அபிப்பிராய‌ம் கேட்டாயா? – க‌ருத்துக் கேட்டாயா?


அபிமான‌முண்டு உன்னிட‌ம் – ம‌திப்புண்டு உன்னிட‌ம்
அபிமான‌ம் உண்டு – ந‌ன்ம‌திப்புண்டு
அபிமானியான‌வ‌ன் – ப‌ற்றாள‌னான‌வ‌ன்
அபிவிருத்தி க‌ண்ட‌து – வ‌ள‌ர்ச்சி க‌ண்ட‌து


*

ஓலை சுவடியை சமர்ப்பித்தவர்; சதீஷ் குமார்***
thanks சதீஷ் குமார்
***"வாழ்க வளமுடன்"

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

தமிழில் எழுத உதவும் தூண்டில்

வானம் வசப்படும்

" முன்னேறு நண்பா முன்னேறு. நீ ஒவ்வொரு அடியும் ( கால் தடம் ) முன்னே எடுத்து வைக்கும் போது வெற்றி உன் வசப்படும் "